ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "ИНТЕРАКТИВ-ШЕЪР-М" ЕООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ САЙТА WWW.INTERACTIVE-SEMINARS.COM

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат условията за продажба през сайта www.interactive-seminars.com, собственост на Интерактив Шеър-М ЕООД. Тези условия представляват договор за покупко-продажба между Интерактив Шеър-М ЕООД и всяко физическо или юридическо лице, посетител на сайта и извършил заявка за покупка на стоки чрез сайта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
С извършването на поръчка на стока от сайта www.interactive-seminars.com, всеки потребител и клиент на сайта се съгласява с настоящите Общите условия и се задължава да ги спазва.
Сайтът www.interactive-seminars.com е собственост на Интерактив Шеър-М ЕООД. Търговско дружество е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200702233, ИН по ЗДДС: BG200702233, със седалище 1715 София, р-н Витоша, жк. София парк бл. 71 ап.03.
Под СТОКИ се разбира предлаганите в сайта заявки и билети за участие в семинари на тема интернет маркетинг и реклама.
Под КЛИЕНТ се разбира всяко лице, посетител на сайта www.interactive-seminars.com, което е завършило поръчка чрез системата за извършване на поръчки в сайта.
Под ДОСТАВЧИК се разбира Интерактив Шеър-М ЕООД, в качеството му на предлагащ СТОКИТЕ в сайта, както и изпълняващ поръчките касаещи тях.
Всички цени на стоки в електронния магазин са в български левове, с включен ДДС. Цените са за брой, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.
ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените в сайта на предлаганите СТОКИ без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката.
ЗАЯВКИ НА ПОКУПКА НА СТОКИ В САЙТА WWW.INTERACTIVE-SEMINARS.COM
С натискане на бутона "РЕГИСТРИРАЙ СЕ", купувачът заявява, че се е запознал с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.
ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава на КЛИЕНТА приетата поръчка чрез e-mail съобщение или телефон в рамките на 24 часа след получаването й.
Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер и др. се счита за невалидна и няма да бъде вписана като реално и пораждаща задължение.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи финансово обезщетение при внезапно преустановяване на работата на услуги и/или изменение на условията за оторизиране (сертифициране) към услуги на трети страни (Google Inc.), предлагани на КЛИЕНТА, към СТОКИ в сайта WWW.INTERACTIVE-SEMINARS.COM.
ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени чрез системата на Epay, чрез банков превод, на място или чрез куриер. В случай на плащане чрез куриер се дължат допълнителни такси за наложен платеж.
ДОСТАВКА
Заявената за покупка стока представлява резервация на място и право на достъп до избрания семинар. Реална доставка на стока не се осъществява.
Предаване на стоката
Стоката се счита за предадена при получаване на парите. Потребителят има право в срок от 7 работни дни от датата на получаване да върне стоката на продавача и да се откаже от ползването на услугата. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови заплатената сума. Разходите във връзка с връщането на стоката за сметка на купувача. Възстановяването на сумата става в 30 дневен срок от датата на деклариране отказ от услугата. След изминаване на 7 работни дни от извършване на покупката, но не по-малко от 5 работни дни от датата на семинара, за който е заявено участие, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от ползване на услугата и получи обратно 50% от заплатената сума сума. Разходите във връзка с връщането на стоката за сметка на купувача. Възстановяването на сумата става в 30 дневен срок от датата на деклариране отказ от услугата.
ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, непрекъснат достъп до сайта www.interactive-seminars.com.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта www.interactive-seminars.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и др.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи на КЛИЕНТА.
Настоящите Общи условия са в сила от 22 февруари 2012г. "Интерактив Шеър-М " ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявки за покупка на СТОКА.

С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail адрес и име), за да бъдат изпозвано само и единствено от Interactive Seminars (Интерактив Шеър-М ЕООД) за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключване на всеки текущ семинар.